Växtodlingsrapport 19.8.2014 -Regn avbröt tröskandet vid dålig tidpunkt

19.08.2014

Tröskandet av höstsäd var på slutrakan i södra Finland och tröskandet av vårsäd hade kommit bra i gång när vädret blev ostadigt och tröskandet avbröts. Mellan kraftiga regnskurar har det varit svårt att hitta lämpliga tidpunkter för att fortsätta tröskandet. Tröskandet är dock fortfarande i normal tidtabell i södra och mellersta Finland. I norra Finland var det varma vädret orsaken till att växtbeståndens utveckling är en vecka före normal tidtabell. Ifall regnen fortsätter finns risken för att växtbestånden förfaller, mögel ökar och skördens kvalitet försvagas.

Rågen skördad till största delen

Rågen är tröskad i Egentliga Finland, Tavastland och Kymmenedalen och även annanstans i södra Finland är tröskandet på slutrakan. I Satakunda och Österbotten har hälften av rågen tröskats och i mellersta Finland en tredje del. I Nyland, vid kustområden i södra Finland, i södra Österbotten och vid kustområden i Österbotten uppskattas rågskörden vara god till mängd och kvalitet. Rågskörden är av god kvalitet även i Egentliga Finland, södra Savolax och norra Österbotten. Rågskörden blev till mängden sämre än normalt i Birkaland och Kymmenedalen. På övriga områden uppskattas skörden vara normal. Av rågen uppskattas 80-100 % duga som brödsäd (hektolitervikten varierar mellan 72 och 80, falltalet 160-300).

Tröskandet av höstvete har framskridit något långsammare än rågen. Endast i Tavastland har höstvetet tröskats. I Nyland, vid kustområden i södra Finland, i Kymmenedalen och vid kustområden i Österbotten har 70-80 % av höstvetet tröskats. I sydvästra Finland, Birkaland och södra Karelen har hälften av höstvetet tröskats och i södra Österbotten en tredje del. Höstveteskörden är normal på de flesta områden; i Nyland, vid kustområden i södra Finland och i Satakunda t.o.m. god. Endast i Birkaland uppskattas höstveteskörden vara mindre än normalt. Till kvaliteten är höstveteskörden god i södra Finland och på övriga områden nöjaktig. Av höstvetet uppskattas 70-80 % duga som brödsäd.

Höstsädens fuktighet vid tröskandet har för det mesta varit 14-20 %. I norra Österbotten samt i delar av Egentliga Finland och vid kustområden i södra Finland har man varit tvungen att tröska rågen fuktigare (25-30 %). Största delen av höstsäden har hållits upprätt, men vid kustområden i södra Finland var häftiga åskskurar orsaken till att nästan hälften av rågbestånden lade sig.

Stora variationer i kornskördar

Av vårsäden har man kommit längst med tröskandet av korn. I Egentliga Finland, Kymmenedalen och vid kustområden i Österbotten har 60-70 % av kornet tröskats och i södra Savolax hälften. På övriga områden har 20-30 % av kornet tröskats. Av havren har hälften tröskats i Egentliga Finland och vid kustområden i Österbotten. På de flesta områden har man först börjat tröska havre (5-20 % tröskat). Fuktigheten vid tröskandet har för korn och havre varit 12-20 %. I mellersta Finland, Kajanaland och Lappland inleds tröskandet under denna eller nästa vecka. Av vårvetet har man vid kustområden i Österbotten tröskat redan 70 % samt i södra Karelen och södra Savolax 30 %, men på övriga områden inleds först tröskandet (tröskat 5-15 %). Vårvetets fuktighet vid tröskandet har oftast varit 17-22 %, men i de fuktigaste partierna har fuktigheten varit t.o.m. 28 %. Vårsäden har överlag hållits väl upprätt, men ställvis har häftigt regn varit orsaken till att säden lagt sig.

Vårsädskördarna varierar mycket beroende på hur sådden lyckats och lokala regn. Vårveteskörden blir mindre än vanligt beroende på försommarens regn i Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax, men i Egentliga Finland, Nyland, södra och norra Österbotten uppskattas vårveteskörden till mängden bli god.  Skördens kvalitet uppskattas bli normal eller t.o.m. god. Endast i södra Karelen uppskattas skördens kvalitet bli försvarlig. Kornskörden uppskattas bli mindre än vanligt i Kymmenedalen, södra Karelen, Savolax, delar av södra Österbotten och i Kajanaland, men god i sydvästra Finland och norra Österbotten. Skördens kvalitet uppskattas bli nöjaktig i stora delar av landet, endast i södra Karelen och norra Savolax är kornet till kvaliteten sämre än vanligt. Havreskörden uppskattas till mängden bli lägre än normalt i Kymmenedalen, södra Karelen, södra Savolax och Kajanaland, men till mängden och kvaliteten god i Egentliga Finland, Nyland och södra Österbotten.

Tröskandet av vårrybs har inletts i Nyland och vid kustområden i södra Finland, där 5-10 % av skörden är tröskad. Tröskandet torde inledas på övriga områden inom ett par veckor. Rybsskörden torde bli normal i stora delar av landet. Skörden blir lägre än normalt i Nyland, vid kustområden i södra Finland och i norra Savolax. Skördens kvalitet uppskattas bli nöjaktig i stora delar av landet, endast i norra Savolax uppskattas kvaliteten bli försvarlig. Rybsbestånden har hållits väl upprätta förutom i Satakunda och norra Savolax, där nästan hälften av växtbestånden har lagt sig.

Tröskandet av bondböna har påbörjats i Nyland, där man har tröskat först 5-30 %. På övriga områden väntas tröskandet kunna inledas inom två veckor. Skörden av bondböna uppskattas till mängden och kvaliteten bli normal förutom vid kustområden i södra Finland, där skörden blir sämre än normalt.

Tröskandet av kummin är avslutat i Nyland, södra Savolax samt i södra och mellersta Österbotten. Också på övriga områden är tröskandet redan på slutrakan. Trögast har kummintröskandet framskridit i norra Savolax, där först hälften av skörden är tröskad. Skörden blir sämre än normalt vid kustområden i södra Finland, i Birkaland, norra Savolax, södra och mellersta Österbotten.

Odlingen av höstoljeväxter torde öka

Sådden av höstrybs och –raps inleddes i månadsskiftet juli-augusti i Nyland, vid kustområden i södra Finland, Kymmenedalen och södra Karelen, där sådden redan är på slutrakan. Även i norra Österbotten har sådden av höstoljeväxter inletts. Odlingsarealerna för höstoljeväxter är ännu marginella, men intresset för odlingen av höstoljeväxter håller på att öka lite.

Sådden av höstråg inleddes till först för drygt en vecka sedan i södra Karelen, där redan ca 70 % av rågarealen är sådd. På övriga områden torde sådden kunna inledas ordentligt inom en vecka. Sådden av höstvete torde inledas inom ett par veckor från söder till södra Österbotten. Intresset för att öka odlingsarealen av råg har ökat något.

Vallen led av torka

P.g.a. torkan har vallens (ensilagevall, bete och återväxt) tillväxt fortsättningsvis varit svag i södra Finland och vid kustområden i sydvästra Finland. Skillnaderna gårdarna emellan beträffande ensilageskördarna är dock stora beroende på hur det regnat. I Kajanaland och Lappland är vallen däremot i god tillväxt och den andra ensilageskörden är till mängd och kvalitet god. Största delen av den andra ensilageskörden är skördad i hela landet. Det finns ännu 20-25 % oskördade vallar i Kymmenedalen, södra Karelen, södra Savolax, Kajanaland och Lappland.

Potatisskorv på potatisen

Av sommarpotatisen och potatis för lagring uppskattar man kunna erhålla en normal skörd i största delen av landet, endast i Birkaland och södra Savolax uppskattas skörden bli mindre än vanligt. Skillnader i skördarna är i år stora beroende på lokala regn. Antalet knölar blir mindre än vanligt på många områden och skorv försämrar skördens kvalitet i obevattnade växtbestånd. I södra Österbotten har man dessutom märkt mera filtsjuka och vid kustområden i Österbotten stjälkbakterios.

Från bärperiod till äppelperiod

Röda och vita vinbären är skördade och även skördeperioden för svarta vinbär börjar vara avslutad. Även skördeperioden för jordgubbar och hallon börjar avta, endast små mängder bär skördas mera. Tack vare soligt väder har bären varit söta och aromrika.

På äppelodlingar i södra Finland börjar plockningen av sommaräppelsorter snart vara avslutad. Skördeutsikterna för höst- och vinteräppelsorter är nöjaktiga. Vädret under kommande veckor har ännu stor inverkan på skördens mängd och kvalitet.

Regnen i augusti har lite underlättat behovet av bevattning för grönsaksodlarna och satt fart på grönsakernas tillväxt. Skördemängderna är dock fortfarande mindre än normalt vid denna tidpunkt. Det varma vädret minskade på kål- och sallatsskördarna, men frilandsgurkan drog nytta av värmen och man har fått större skördar än väntat. Hagelskurar har lokalt skadat isbergssallat. Morotens tillväxt är efter normal tidtabell, speciellt har de senast sådda partierna lidit. Tillväxten och utvecklingen hos grönsaker för lagring pågår fortfarande och den långvariga torkan har redan minskat på skörden.  

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475. 

Regionala uppgifter kan erhållas av:
ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400-688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050-593 4350 (trädgård).
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400-860 639, Patrik Erlund 0400-860 630.
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh 0457-526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457-382 3070 (trädgård).
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050-4417 511 (växtodling), Kaisa Haga 050-911 5920 (trädgård)

Följande växtodlingsrapport publiceras 9.9.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.