Etelä-Savo

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut
Vuonna 2020 palvelu- ja myyntituottomme säilyivät edellisen vuoden tasolla, ja teimme positiivisen tuloksen.

 

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
   
Palvelu- ja myyntituotot    
  Palvelumaksut 1 505 591 1 509 206
  Muut toiminnan tuotot 11 836 4 864
Avustukset ja tuet    
  Valtion varsinainen määräraha 268 295 271 935
  Hankemaksatukset 607 049 723 687
  Saadut avustukset/tuet 50 000 49 120
  Myynnin oikaisuerät -19 530 -19 289
  Tuotot yhteensä 2 423 241 2 539 523
       
Kulut    
  Palvelutoiminnan kulut -137 852 -249 668
  Henkilöstökulut -1 670 195 -1 724 252
  Poistot -9 105 -9 088
  Muut kulut yhteensä -612 073 -682 443
  Kulut yhteensä -2 429 225 -2 665 451
Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä -5 984 -125 928
Varainhankinta 56 997 61 077
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 10 164 7 323
Sanunnaiset erät    
Tilinpäätössiirrot 0 0
Verot 626 0
Tilinpäätöserät 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 61 802 -57 528
       
TASE 1.1. - 31.12.2020 31.12.20219
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet 5 620 11 241
  Aineelliset hyödykkeet 5 928 9 413
  Sijoitukset 93 958 93 958
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
  Vaihto-omaisuus 0 0
  Saamiset yhteensä 571 845 751 435
  Rahat ja pankkisaamiset 1 050 800 841 539
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 728 151 1 707 585
VASTATTAVAA    
OMA PÄÄOMA    
  Muut rahastot 175 486 175 583
  Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 047 299 1 104 827
  Tilikauden yli- /alijäämä 61 802 -57 528
  Oma pääoma yhteensä 1 284 587 1 222 882
  Sidotut rahastot    
  Vapaaehtoiset varaukset    
  Pakolliset varaukset    
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen    
  Ostovelat 25 944 36 603
  Muut lyhytaikaiset velat 131 204 135 532
  Siirtovelat 286 416 312 569
  Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 443 564 484 704
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 728 151 1 707 585