Etelä-Savo

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Kehitämme toimintaamme kohti parempaa ja tehokkaampaa asiakaspalvelua
ProAgria Keskukset ja Liitto uudistivat yhteistyössä strategiaohjelmansa vuosille 2020-2025. Strategian avaintavoite on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu tulevaisuudessa. Strategia kiteytyy ProAgrian henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntämiseen ja osaamisten yhdistämiseen tarjoamalla asiakkaillemme paras asiakaskokemus liiketoiminnan kehittämisessä. Keskitymme strategiakaudella erityisesti kehittämään yrityskokonaisuuksia huomioiden niin tuotanto, talous, johtaminen, strateginen suunnittelu kuin henkilöstökysymykset. Merkittävässä roolissa tässä työssä on palvelujemme digitalisointi sekä yhteinen palvelutoiminta yli keskusrajojen.  Asiakastyö siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin ja toimintatapoihin, millä pystymme parantamaan samalla työmme kustannustehokkuutta. Asiakkaidemme palautteet sähköisestä toimintatavasta ovat olleet hyvin myönteisiä. 
 
Vuosi 2019 toi jälleen esille, että maatiloilla sato- ja markkinariskit ovat koko ajan kasvamassa. Edellytykset taloudellisesti kannattavaan toimintaan vaativat aiempaa tarkempaa tuotannon ja talouden johtamista. Sen pohjana on yrityksen oma seurantatieto ja taustana kattavat vertailuaineistot. ProAgriassa teemme työtä sen edistämiseksi, että tilipalvelumme, tuotantopalvelumme ja talouspalvelumme tukevat entistä paremmin toisiaan ja tuottavat nopeasti ajantasaista tietoa yrittäjille ja asiantuntijoille yrityksen johtamisen tueksi. Peltoviljelyssä, jolla on merkittävä vaikutus myös kotieläintilojen kannattavuuteen, tavoitteenamme on olla kiinteästi mukana niin viljelyn suunnittelussa, kasvukauden aikaisessa viljelytoimenpiteiden neuvonnassa kuin viljelytulosten seurannassa ja analysoinnissa kasvukauden jälkeen. Kotieläintaloudessa mm. ruokintasuunnitelmien riittävän tiheä päivittäminen on tärkeää tuotostasojen parantamiseksi. Maatilojen ja maaseutuyritysten kehitystyötä pyrimme tukemaan entistä paremmin mm. Strategia+ ja HR+ -palveluillamme. 
   
Toimintavuonna esille nousivat voimakkaasti teemoina ilmastonmuutoksen hallinta sekä bioenergian tuotantoon liittyvät kysymykset. Näissä maa- ja metsätalous voivat olla ratkaisutekijöitä globaalistikin. ProAgriassa olemme käynnistäneet tätä tukevia kehittämishankkeita ja kehittäneet työkaluja mm. maatilojen hiilijalanjäljen laskentaan. Etelä-Savossa käynnistimme Energiaviraston tuella uutena palveluna alueellisen energianeuvonnan.    
 
ProAgria Etelä-Savo on omalla toiminta-alueellaan merkittävä EU-rahoitteisten maaseudun kehittäjähankkeiden toteuttaja ja hallinnoija. Kehittämishankkeiden lisäksi hallinnoitavana on ollut monia yritysryhmähankkeita. Nykyisen EU-ohjelmakauden kehittämishankkeet lisääntyivät merkittävästi v. 2017, mutta hanketoiminnan volyymi kääntyi laskuun v. 2018 ja aleni edelleen v. 2019, jolloin hanketoiminta pieneni 3,8 htv edellisestä vuodesta. Nähtävissä on, että hanketyön määrä vähenee kohti ohjelmakauden 2014-2020 loppua. Rahoittajien puolelta on esitetty arvio, että nykyisen ohjelmakauden hankkeita voidaan toteuttaa v. 2022 saakka. On kaavailtu, että uuden EU-ohjelmakauden toteutus voisi käynnistyä väliaikaisrahoituksella jo v. 2021, mutta varmaa tietoa aikataulusta ei toistaiseksi ole. 
 
Normaalin palvelutoimintamme myynti kasvoi 3 % edellisestä vuodesta. Palvelukysynnän kasvua tapahtui mm. tilipalveluissa, kasvintuotannon palveluissa ja Neuvo 2020 -palveluissa. Varsinaisen toiminnan tuotot, joka sisältää myös hanketoiminnan, alenivat edellisestä vuodesta 244.000 € ja olivat v. 2019 yhteensä 2.539.522 €.  
 
Valtion määrärahan osuus varsinaisen toiminnan tuotoista oli 11 %. Tehty työpanos oli kokonaisuudessaan 38,5 htv. ProAgria Etelä-Savon tilikauden tulos v. 2019 oli varainhankinnan sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen alijäämäinen 57.527 €. Tulosta heikensivät osaltaan Farmari -näyttelyn suunnittelu- ja valmistelutyöstä aiheutuneet kustannukset sekä Farmariin liittyvät ostopalvelut.
 
Maaliskuussa 2020 laajenneen koronapandemian johdosta jouduimme tekemään päätöksen, että Farmari 2020 -näyttely siirretään vuoteen 2022. Tapahtumapaikkana säilyy edelleen Mikkeli. Päävastuu Farmari 2022 järjestämisestä siirrettiin perustetulle ProAgria Keskusten ja Keskusten Liiton omistamalle ProAgria Tapahtumat Oy:lle. ProAgria Etelä-Savolla tulee kuitenkin olemaan merkittävä rooli Farmari 2022 -näyttelyn toteuttamisessa.  
 
Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, jäsenyhdistyksiämme, toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Onnistumme yhdessä!
 
Heikki Pahkasalo
toimitusjohtaja